ĐỨC TRINH NỮ MARIA DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ CHÚA – 2

Đăng ngày

ĐỨC TRINH NỮ MARIA
DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ CHÚA

Lễ này trong khi cử hành cuộc Thương Khó cứu độ của Đức Kitô cũng vẫn tôn kính vai trò của Đức Trinh Nữ trong việc giành được ơn cứu độ cho ta. Khi trở thành Mẹ của Đức Kitô “bởi quyền năng Chúa Thánh Thần,”[1]và bởi ân sủng của tình yêu Thiên Chúa, Mẹ trở thành “người cộng tác vào Cuộc Thương Khó của Đức Kitô,”[2] một người Mẹ thông phần đau khổ với Ngài.[3]

Ca Nhập Lễ vang lại lời tiên báo của Simêon rằng số phận của người Con liên kết với người Mẹ và rằng Đức Kitô sẽ trở thành dấu cho người ta chống đối và rằng trái tim Mẹ sẽ bị xuyên thâu bởi lưỡi gươm sầu khổ.[4]

Các Lời Nguyện của Lễ này nhắc lại kế hoạch cứu độ, vì đó mà Thiên Chúa đã liên kết Đức Mẹ đau khổ với Con Chúa chịu nạn,”[5] và muốn rằng “Evà mới đứng bên cạnh thập giá của Ađam mới.”[6]

Việc Đức Trinh Nữ cùng chịu đau khổ trong cuộc thương khó đáng được tưởng nhớ bởi vì Mẹ đã đứng gần Thập giá Chúa[7] “kiên vững trong đức tin, mạnh mẽ trong đức cậy và bừng cháy trong đức mến;”[8] ở đó Mẹ không tiếc mạng sống mình khi dân tộc Mẹ bị hạ nhục;[9] Mẹ cam chịu những nỗi đau khủng khiếp nhất để mang lại sự sống thần linh mới mẻ cho gia đình Hội Thánh, dù Mẹ đã sinh ra Con của Mẹ mà “không phải đau đớn khi sinh Con;”[10] vì vậy, các tín hữu tôn vinh Mẹ khi ca lên rằng: “Đức Trinh Nữ thật diễm phúc biết bao khi chịu đau khổ: nên Mẹ giành được nhành lá tử đạo ngay khi đứng dưới chân thập giá của Con mình.[11]

Điều đã thực sự xảy ra trong cuộc thương khó của Đức Kitô nay được cử hành trong các dấu chỉ Bí tích; và vì thế chúng ta cầu nguyện rằng “nhờ hy tế bàn thờ mà Đức Trinh Nữ đã thông phần, những tội lỗi của chúng con được xóa bỏ và cửa trời được mở lại cho chúng con.”[12] Khi dự phần vào những khổ nạn của Đức Kitô, các tín hữu phải vui mừng hoan hỷ “để khi vinh quang Người tỏ hiện, anh em cùng được vui mừng hoan hỷ,”[13] và bằng việc vác thánh giá mình hằng ngày, họ được xứng đáng thông phần sự phục sinh của Đức Kitô.[14]

Các bản văn trong Lễ này trích trong Proprium missarum OrdinisFratrum Servorum beatae Mariae Virginis, Curia Generalis OSM, Rome, 1972, tr. 57-60.

CA NHẬP LỄ

Lc 2, 34-35

34Ông Simêon nói với mẹ của Hài Nhi:

“Thiên Chúa đã đặt cháu bé này

làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên.

Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;

35và một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Thiên Chúa, để tái tạo cách diệu kỳ

bản tính nhân loại

đã bị hư mất bởi sự lừa gạt của ma quỷ,

Chúa đã liên kết Đức Mẹ đau khổ

với Con Chúa chịu nạn;

chúng con nài xin Chúa ban cho dân Chúa

biết từ bỏ lối sống cũ do tội lỗi gây ra

và mặc lấy sự sống mới do ơn cứu chuộc mang lại.

Chúng con cầu xin…

Hoặc

Lạy Thiên Chúa,

Chúa đã muốn Đức Mẹ đứng thông phần đau khổ

với Con Chúa chịu treo trên thập giá,

xin Chúa gìn giữ nơi con cái Chúa

các hiệu quả của sự nghiệp lớn lao dường ấy

và xin Chúa gia tăng các hiệu quả đó mỗi ngày.

Chúng con cầu xin…

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa,

chúng con nguyện xin Chúa dùng lửa Thánh Thần

thiêu đốt những lễ vật của chúng con,

ngõ hầu, nhờ hy tế bàn thờ mà Đức Trinh Nữ đã thông phần,

những tội lỗi của chúng con được xóa bỏ

cửa trời được mở lại cho chúng con.

Nhờ Đức Kitô…


KINH TIỀN TỤNG

Nhờ ân huệ tình yêu của Thiên Chúa, Đức Trinh Nữ diễm phúc được thông phần vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô.

Lạy Chúa là Cha chí thánh,

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,

nhờ Đức Kitô Chúa chúng con,

thì thật là chính đáng, phải đạo

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Thật vậy,

để tái tạo dòng dõi loài người,

do ý định khôn ngoan,

Chúa đã muốn cho Evà mới

đứng bên cạnh thập giá của Ađam mới,

ngõ hầu,

Đấng đã nhờ Thánh Thần làm cho sung mãn

được làm mẹ,

thì nay nhờ ân huệ mới của lòng từ bi Chúa

được chia sẻ cuộc khổ nạn;

và Đấng đã không đau đớn khi sinh Con,

thì nay phải đớn đau cùng cực

khi sinh lại chúng con cho Chúa.

Vì thế, cùng với các Thiên thần và Tổng lãnh Thiên thần,

các Bệ thần và Quản thần,

chúng con ca ngợi vinh quang Chúa,

mà không ngừng tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

CA HIỆP LỄ

1Pr 4, 13

13Được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu,

anh em hãy vui mừng bấy nhiêu,

để khi vinh quang Người tỏ hiện,

anh em cùng được vui mừng hoan hỷ.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con là tôi tớ Chúa,

mà Chúa đã cho no thỏa bằng các nhiệm tích vượt qua,

khi chúng con kính nhớ sự thông phần đau khổ

của Đức Trinh Nữ diễm phúc;

và xin cho chúng con, nhờ vác thập giá hằng ngày,

được xứng đáng thông phần sự phục sinh của Đức Kitô.

Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

[1] Kinh Tiền Tụng.

[2] Kinh Tiền Tụng.

[3] Lời Nguyện Nhập Lễ, A, B.

[4] Ca Nhập Lễ, Lc 2, 34-35.

[5] Lời Nguyện Nhập Lễ, A, B.

[6] Kinh Tiền Tụng.

[7] Tin Mừng Ga 19, 25-27.

[8] GosVer.

[9] Bài đọc I, Gđt 13, 17-20.

[10] Kinh Tiền Tụng.

[11] Ca Hiệp Lễ, A.

[12] Lời Nguyện Tiến lễ.

[13] Ca Hiệp Lễ, B, 1 Pr 4, 13.

[14] Lời Nguyện Hiệp Lễ.