ĐỨC TRINH NỮ MARIA DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ CHÚA

Đăng ngày

ĐỨC TRINH NỮ MARIA
DƯỚI CHÂN THẬP GIÁ CHÚA

Mùa Chay mở ra như hành trình của Chúa Giêsu lên thành thánh Giêrusalem, nơi Ngài chịu sát tế: từng bước của Mùa Chay sẽ suy niệm thường xuyên hơn về mầu nhiệm Thương Khó của Ngài. Cũng thế trong tâm hồn tín hữu sẽ tưởng nhớ thường xuyên hơn tình thương của Đức Maria.

Trong Lễ riêng của một số Giáo Hội địa phương và của các Hội Dòng có nhiều Bộ Lễ kính nhớ Đức Maria tham dự vào cuộc Thương Khó của Con mình. Bộ Lễ được soạn ra ở đây lấy từ Proprium missarum Ordinis Fratrum Servorum beatae Mariae Virginis, Curia Generalis OSM, Rome, 1972, pp. 24-27, trừ Kinh Tiền Tụng.

Các bản văn trong Lễ này phản chiếu mầu nhiệm Thương Khó của Đức Kitô, được hoàn tất nhiệm mầu nơi các chi thể của Người khi họ chịu những đau khổ vô tận trong cuộc sống.”[1] Lời thánh Tông Đồ sau đây được áp dụng cách riêng trong Thánh lễ này: “những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu, tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức, vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.”[2]

Đức Trinh Nữ Maria chúng ta với tư cách là “Nữ Vương vũ trụ”[3] đứng dưới chân Thập giá của Con của Mẹ,[4] ‘trước cơn hấp hối của Ngài,”[5] “đầy đau buồn,”[6] nhưng vẫn đầy “kiên trung” và “trung tín,”[7] Mẹ đóng nhiều vai trò trong mầu nhiệm cứu độ và hoàn tất “trong bản thân Mẹ những hình bóng xưa.”[8] Trong tương quan với Con của Mẹ đang hấp hối trên Thập giá, Mẹ nổi bật như là:

  • Nữ tỳ của Đấng Cứu Thế,[9] Mẹ chia sẻ khổ nạn của Ngài, liên kết với hy tế của Đức Kitô Thượng Tế.[10]
  • Evà mới, hoàn tất lời tiên báo về vai trò cứu độ của “người nữ:”[11] như người nữ đầu tiên “đem lại sự chết,” thì người nữ thứ hai “đem lại sự sống.”[12]
  • Người Mẹ của Sion, được mọi dân nước kêu lên: “Sion hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành,”[13] vì với tình mẫu tử Mẹ đón lấy tất cả những ai bị tản mác nhưng bây giờ được tập hợp lại nhờ “cái Chết của Đức Kitô.”[14]
  • Hình ảnh của Hội Thánh, khi Hội Thánh chiêm ngắm Đức Trinh Nữ thì “học nơi Mẹ sự kiên trung và hoàn toàn trung tín với Vị Hôn Phu.”[15]

CA NHẬP LỄ

Ga 19, 25

Đứng gần thập giá Đức Giêsu,

có thân mẫu Người, chị của thân mẫu,

bà Maria vợ ông Cơlôpát,

cùng với bà Maria Mácđala.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Thiên Chúa, do ý định nhiệm mầu,

Chúa đã hoàn tất cuộc khổ nạn của Đức Kitô

nơi các chi thể của Người

đang rúng động vì những đau khổ vô tận trong cuộc sống.

Như Chúa đã muốn cho Đức Mẹ đau thương

đứng bên Con Chúa

khi Người chết trên thập giá,

thì xin cho chúng con

noi gương Đức Trinh Nữ diễm phúc,

luôn biết đứng bên cạnh các anh em đau khổ

bằng lòng mến và sự ủi an.

Chúng con cầu xin…


LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa, xin nhân từ chấp nhận

những hiến lễ của gia đình Chúa,

và xin biến đổi thành nhiệm tích cứu độ nhân loại

mà chính Đức Trinh Nữ đã quảng đại phục vụ

nơi bàn thờ thập giá.

Chúng con cầu xin…


KINH TIỀN TỤNG

Đức Mẹ trung thành đứng gần thập giá Con Chúa.

Lạy Chúa là Cha chí thánh,

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,

thì thật là chính đáng, phải đạo

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Do ý định quan phòng, Chúa đã xếp đặt

để Đức Mẹ trung thành đứng gần thập giá Con Chúa

hầu hoàn tất những hình bóng xưa

và biểu dương những chứng tích mới về sự sống.

Thật vậy, chính tại nơi đó,

Đức Trinh Nữ đã xuất hiện như Evà mới,

để như người nữ cũ đem lại sự chết

thì người nữ mới đem lại sự sống.

Tại nơi đó, khi lấy tình mẫu tử đón nhận

những con người tản mác

được quy tụ nhờ sự chết của Đức Kitô,

Đức Trinh Nữ đã hoàn tất mầu nhiệm làm Mẹ của Sion.

Tại nơi đó,

Đức Mẹ là gương mẫu của Hội Thánh hiền thê,

nhờ chiêm ngắm Đức Trinh Nữ kiên trung,

mà hoàn toàn trung tín với Vị Hôn Phu,

không kinh hãi vì những đe dọa

cũng chẳng tan rã vì những bách hại.

Vì thế, hiệp với ca đoàn các Thiên thần,

chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

CA HIỆP LỄ

Col 1, 24

Những gian nan thử thách Đức Kitô còn phải chịu,

tôi xin mang lấy vào thân cho đủ mức,

vì lợi ích cho thân thể Người là Hội Thánh.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa, sau khi lãnh nhận bảo chứng ơn cứu độ,

chúng con nài xin Chúa ban Thánh Thần Bào Chữa,

Đấng đã dồi dào trong Hội Thánh

thì cũng tràn ngập nơi các dân tộc;

đó là Thánh Thần

Đức Kitô Thượng Tế đã lãnh nhận

nhờ hy tế thập giá mà Đức Mẹ thông phần đau khổ.

Chúng con cầu xin…

[1] Lời Nguyện Nhập Lễ.

[2] Ca Hiệp Lễ, Col 1, 24.

[3] Câu Tin Mừng: Gospel Verse.

[4] Ca Nhập Lễ, Tin Mừng Ga 19, 25-27.

[5] Lời Nguyện Nhập Lễ.

[6] GosVer.

[7] Kinh Tiền Tụng.

[8] Kinh Tiền Tụng.

[9] Lời Nguyện Tiến Lễ.

[10] Lời Nguyện Hiệp Lễ.

[11] St 3, 15; Ga 19, 26; Kh 12, 1.

[12] Kinh Tiền Tụng, x. LG, 56.

[13] Tv 87, 7.

[14] Kinh Tiền Tụng, x. Ga 11, 52.

[15] Kinh Tiền Tụng, x. LG, 64.