Chi tiết “sớm liên hệ với chánh quyền và mặt trận địa phương” trong Thư bổ nhiệm cha tân chánh xứ Gx. Đức Mẹ HCG Sài Gòn bị đặt vấn đề

Đăng ngày

GNsP (26.04.2015) –Sài Gòn – Trong Thư bổ nhiệm cha Tôma Trần Quốc Hùng, DCCT làm tân chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có đoạn nhắc cha tân chánh xứ “sớm liên hệ với chánh quyền địa phương và mặt trận tổ quốc địa phương” để được “thông cảm” và “hỗ trợ”.

Thánh lễ nhậm chức chánh xứ diễn ra lúc 10 giờ, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành 26.4.2015. Thánh lễ cho Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giáo phận Sài Gòn chủ tế và giảng lễ. Dâng thánh lễ đồng tế với Đức cha Phaolô có cha Phó giám tỉnh DCCT Đaminh Nguyễn Đức Thông, cha Gioan B. Võ Văn Ánh, Hạt trưởng Giáo hạt Tân Định, cha Giuse Hồ Đắc Tâm, nguyên chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ HCG và hơn 30 linh mục trong và ngoài Tu viện DCCT, trong đó có một số linh mục, nữ tu thuộc Giáo phận Vĩnh Long, nơi cha tân chánh xứ Tôma Quốc Hùng đã phục vụ trước đây.

Cha Gioan.B Võ Văn Ánh, chánh xứ giáo xứ Tân Định và là Hạt trưởng Hạt Tân Định đứng cạnh Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc công bố Thư bổ nhiệm cha Tôma Trần Quốc Hùng làm chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Cha Gioan.B Võ Văn Ánh, chánh xứ giáo xứ Tân Định và là Hạt trưởng Hạt Tân Định đứng cạnh Đức Tổng Phaolô Bùi Văn Đọc công bố Thư bổ nhiệm cha Tôma Trần Quốc Hùng làm chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Đầu thánh lễ, cha Gioan.B Võ Văn Ánh, chánh xứ giáo xứ Tân Định và là Hạt trưởng Hạt Tân Định đọc Thư bổ nhiệm cha Tôma Trần Quốc Hùng làm chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thư bổ nhiệm do Đức tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ký ngày 13.4.2015.

Trong thư bổ nhiệm có đoạn viết:

“Xét vì lợi ích chung của Giáo phận và giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chiếu theo thư giới thiệu của linh mục Bề trên Giám tỉnh DCCT về việc cha được đề nghị làm chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Hạt Tân Định, nay tôi với quyền hạn và trách nhiệm Tổng giám mục Tổng giáo phân Tp.HCM, quyết định bổ nhiệm cha làm linh mục chánh xứ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 38 Kỳ Đồng, Q3, Tp. HCM.”

Thư bổ nhiệm nhắc cha tân chánh xứ sớm liên hệ với chánh quyền địa phương và mặt trận tổ quốc để được “thông cảm” và “hỗ trợ”.

“Nhận được quyết định này, cha cố gắng thu xếp để thi hành nhiệm vụ mới tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cha sớm liên hệ với chánh quyền địa phương và mặt trận tổ quốc địa phương để được sự thông cảm và hỗ trợ cần thiết cho nhiệm vụ mới của cha.”

Sau thánh lễ, một linh mục thuộc một dòng tu tại Sài Gòn có mặt trong thánh lễ thắc mắc lời nhắc nhở “sớm liên hệ với chánh quyền địa phương và mặt trận tổ quốc địa phương để được sự thông cảm và hỗ trợ cần thiết” trong thư bổ nhiệm. Ngài cho biết, đó là “chi tiết lạ” mà ngài chưa thấy trong các thư bổ nhiệm cha chánh xứ nơi khác. Một số linh mục khác cũng thắc mắc và cho biết, có một số thư bổ nhiệm có nhắc nhở cha tân chánh xứ sớm liên hệ với cha Quản hạt để được giúp đỡ, chứ cũng chưa nghe thấy lời hướng dẫn “liên hệ với chánh quyền địa phương và mặt trận tổ quốc địa phương”.

Chi tiết “liên hệ với chính quyền địa phương và mặt trận tổ quốc” trong Thư bổ nhiệm bị đặt vấn đề bởi chi tiết ấy không có thông lệ xuất hiện trong Thư bổ nhiệm một linh mục phụ trách một nhiệm sở mới và nhất là đối với chính quyền, cách riêng là Mặt trận tổ quốc xưa nay luôn là rào cản đối với các sinh hoạt tôn giáo, Giáo hội Công giáo nói riêng và các tôn giáo khác nói chung.

Pv. GNsP