Slovakia: Phụ tỉnh DCCT Bratislava- Sứ giả Hy vọng

Đăng ngày

GNsP (11.05.2015) – Phụ tỉnh Bratislava Viceprovince đã phát hành một tài liệu mới về Phụ tỉnh. Trong Năm Đời sống Thánh hiến, nỗ lực này của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Phụ tỉnh Brastislava nhằm trình bày đời sống và sứ vụ của Dòng Chúa Cứu Thế tại Sovakia. Xem video ở đây:

GNsP