CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT

Đăng ngày

 GNsP (31.05.2015) – Sài Gòn – Mc 11, 27 – 33

4“Tôi sẽ hỏi các ông một câu thôi, hãy trả lời cho Tôi thì Tôi sẽ bảo cho các ông hay Tôi lấy quyền nào mà làm việc đó: Phép rửa của Gioan bởi trời hay bởi người ta? Hãy trả lời Tôi đi”. Họ liền bàn riêng với nhau rằng: “Nếu chúng ta trả lời “Bởi trời”, ông ấy sẽ nói: “Vậy sao các ông không tin Người?” Nhưng nếu chúng ta nói “Bởi người ta”, chúng ta sợ dân chúng, vì mọi người đều coi Gioan thật là một tiên tri. Vậy họ thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Chúng tôi không biết”. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Vậy thì tôi cũng không nói cho các ông biết bởi quyền phép nào Tôi làm sự đó”.

 

Lạy Chúa,

trốn tránh sự thật sẽ không đưa con đến với quyền năng của Chúa.

Xin đừng bao giờ để con trả lời “chúng tôi không biết” một cách đớn hèn.

Xin củng cố niềm tin của chúng con.

Lm Vinh Sơn Phạm Trung Thành, DCCT.