BỤI GAI LÀM VUA

Đăng ngày

1506178GNsP (19.06.2015) – Sài Gòn – Tất cả cây cối liền nói với bụi gai: “Hãy đến làm vua cai trị chúng tôi! Bụi gai trả lời cây cối: “Nếu quả thật các ngươi xức dầu phong ta làm vua cai trị các ngươi, thì hãy tới nương náu dưới bóng ta; bằng không, lửa sẽ bốc ra từ bụi gai và sẽ thiêu rụi các cây bá hương Li-băng! (Tl. 9,14-15, Bài Kinh Sách, thứ Năm tuần 11 TN.)

Mọi người đã tôn Avimalec, một kẻ độc ác lên làm vua rồi

Giotham, kẻ may mắn còn sót lại chỉ còn biết nói lời ngụ ngôn.

lời ngụ ngôn chua xót cho thân phận con người.

Lạy Chúa, mọi sự rồi qua đi,

không gian sẽ phải lùi lại dành chỗ cho thời gian

mà lời của Chúa là lời vĩnh cửu,

ơn cứu độ là ơn cứu độ viên toàn.

Xin an ủi và nâng đỡ chúng con,

đừng để lửa bụi gai thiêu tan sự nghiệp thánh.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR.