DCCT Slovakia: Việc tông đồ bằng ngòi bút là ‘Bục giảng thứ hai’

Đăng ngày

GNsP (29.07.2015) – Vào năm 1999 các Tu sĩ DCCT thuộc Phụ tỉnh Bratislava đã cải tổ việc tông đồ ngòi bút của họ. Đoạn phim ngắn dưới đây được phổ biến trong Năm Đời sống Thánh hiến tóm tắt hoạt động tông đồ của Phụ tỉnh.

Slovakia

Xem đoạn phim về ‘Bục giảng thứ hai’ trên YouTube:

www.youtube.co/watch?v=GpWPcMDWaVI&feature=youtu.be

Pv. GNsP