ĐỨC TRINH NỮ MARIA, NỮ TỬ ĐƯỢC TUYỂN CHỌN CỦA ÍTRAEN

Đăng ngày

GNsP (01.12.2015) – Sài Gòn – Trong suốt mùa Vọng, Phụng vụ Roma cử hành kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa nhân từ đã kêu gọi các Tổ phụ, đã liên kết các ngài với mình bằng giao ước tình yêu, đã thiết lập Luật qua Môsê, đã dấy lên các ngôn sứ, và đã chọn Đavít thuộc dòng dõi mà từ đó Đấng Cứu Độ thế giới được sinh ra. Các sách Cựu Ước báo trước sự xuất hiện của Đức Kitô, “trình bày ngày một sáng tỏ hơn hình ảnh Mẹ Đấng Cứu Thế trong nhiệm cuộc cứu rỗi”.[1], là Đức Trinh Nữ Maria, Đấng mà Giáo Hội tuyên xưng như là niềm vui của Ítraen và là nữ tử cao quý của Sion.

Đức Trinh Nữ Maria, Đấng xoá bỏ tội lỗi của bà Evà nhờ sự vô tội của mình, “về phần xác Đức Trinh Nữ là con cái Ađam”[2]; khi tin vào sứ điệp của Thiên thần, Con Thiên Chúa được thụ thai trong cung lòng trinh nữ: “Về đức tin, Mẹ thuộc dòng dõi là Ápraham”[3]; “Theo gia tộc, Mẹ là nhánh từ gốc Giêsê, đơm hoa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”[4].

Trong sự vâng phục chân thành với Lề Luật và toàn tâm tuân phục Ý của Thiên Chúa, Mẹ là người được Công Đồng Vaticanô II nói tới: “Ngài trổi vượt trên các người khiêm hạ và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng, hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Cuối cùng, sau đêm dài mong đợi lời hứa được thực hiện, với Ngài, người Thiếu Nữ cao sang của Sion, thời gian đã nên trọn và nhiệm cuộc mới được thiết lập: khi Con Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi Ngài để giải thoát con người khỏi tội lỗi nhờ các mầu nhiệm cuộc đời trần thế”[5].

Thánh lễ này tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria, nữ tử được tuyển chọn từ Ítraen, nhớ lại và kỷ niệm mầu nhiệm lòng thương xót Chúa và ơn cứu độ của chúng ta.

Bài đọc 1 đều thích hợp tưởng nhớ đến lời hứa của Thiên Chúa đối với Ápraham.

“Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên trái đất được chúc phúc”[6], hoặc lời hứa của Thiên Chúa dành cho Đavít qua ngôn sứ Nathan “Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi”.[7] Bài Tin Mừng công bố về dòng dõi của Đức Kitô[8], trình bày Đấng Cứu Độ của chúng ta là con cháu của Đavít và Ápraham.[9]

[1] LG, số 55.

[2] Kinh Tiền Tụng

[3] Kinh Tiền Tụng

[4] Kinh Tiền Tụng

[5] LG, số 55.

[6] Bài đọc 1, St 12, 1-7; Lc 1, 55.

[7] Bài đọc 1, 2Sm 7,1-5, 8b-11, 16; Lc 1, 32-33.

[8] Mt 1, 1-17.

[9] Mt 1, 1.

Trích trong “Bộ sưu tập các thánh lễ về Đức Maria”.