Thứ hai tuần Bát Nhật Phục sinh

Đăng ngày

GNsP (17.04.2017) – Thứ hai tuần Bát Nhật Phục sinh (Mt. 28, 8 – 15.).

” Khi ấy,

các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ lại vừa hớn hở vui mừng,

chạy báo tin cho các môn đệ Chúa. …”

.

Gặp được Chúa trong cuộc đời,

tâm hớn hở mừng vui,

nhưng lòng vẫn còn nhiều sợ hãi.

.

Chẳng biết rồi sẽ ra sao,

chân vẫn cứ nhịp nhàng gieo bước,

ai ngăn được tôi lên đường vội vã loan tin vui,

muôn dân hỡi, Chúa đã sống lại rồi,

hỡi kẻ muộn sầu thôi tháng ngày u tối.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

17/04/2017