Thứ Năm Tuần Bát Nhật

Đăng ngày

GNsP (20.04.2017) – Thứ Năm Tuần Bát Nhật (CV. 3, 11 – 26).

” …, tại sao anh em ngạc nhiên về việc đó

và nhìn chúng tôi như là chúng tôi dùng quyền năng

hay lòng đạo đức riêng mà làm cho người này đi được. ”

.

Xác định hẳn mọi sự là do quyền năng Thiên Chúa,

thực hiện cho nhân loại bởi Đấng chết và phục sinh,

bước ra khỏi mồ tràn đầy sức Thánh Thần,

chẳng phải cá nhân nào mà sinh ra ảo tưởng.

.

Cả dòng lịch sử của nhân loại sống,

mọi tiến trình của tất cả nhân sinh,

từng diễn biến của mọi chặng mốc nhục vinh,

Đấng Phục Sinh thi hành quyền làm chúa.

.

Đừng ai nghĩ rằng mình tài năng xuất chúng,

sinh kiêu ngạo như thảm kịch địa đàng,

nỗi buồn cũ, bước lại dấu chân chung,

lạc lối thiên đường, bóng chiều vụt tắt.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

20/04/2017