Chúa Nhật IV Phục Sinh

Đăng ngày

GNsP (07.05.2017) – Chúa Nhật IV Phục Sinh (Ga. 10, 1 – 10)

“Tôi là cửa”.

.

Xin mở cho tôi,

………………, để tôi vào tạ ơn Thiên Chúa,

………………, để tôi đến nương nhờ,

………………, để tôi được dự tiệc cưới,

………………, để tôi vui mừng ngồi bên hữu Cha tôi.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

06/05/2017