Đức Chúa Thánh Thần

Đăng ngày

Đức Chúa Thánh Thần

Thạch Vinh

GNsP – Nhân lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta tìm hiểu ít hàng về Đức Chúa Thánh Thần,  Ngài là Đấng nào? Chúa Thánh Thần người Hoa gọi là Thiên Chủ Thánh Thần.  Tiếng Latinh là Spiritus Sanctus . Tiếng Anh là Holy Spirit.  Tiếng Pháp Esprit Saint  .

Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, đồng bản thể, được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con  (GLHTCG 685)

Chúa Thánh Thần cùng hoạt động với Chúa Cha và Chúa Con  từ lúc khởi đầu cho đến khi hoàn tất kế hoạch cứu độ chúng ta.  Nhưng chỉ trong thời gian sau hết Chúa Thánh Thần mới được mạc khải và truyền thông, được nhận biết và đón nhận với tư cách là một Ngôi Vị ( GLHTCG 686) .

Trong chương trình Thiên Chúa sáng tạo, cứu độ và thánh hóa nhân loại, hoạt động của Chúa Thánh Thần có thể được phân biệt nhưng không bao giờ  tách khỏi hoạt động của Ngôi Lời, của Chúa Kitô,  Ngôi Lời làm người, là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình,  còn Chúa Thánh Thần là Đấng mạc khải Chúa Kitô (GLHTCG 689) . Chính Người chuẩn bị tâm hồn và lôi kéo họ đến với Chúa Kitô,  quy tụ họ vào trong Giáo Hội, ban sinh khí và thánh hóa Giáo Hội (GLHTCG 737, 747)

Chúa Thánh Thần còn được gọi là Thần Khí, Đấng Bào Chữa,  Đấng An Ủi,  Thần Chân Lý. Thánh Kinh dùng các hình ảnh như : nước, lửa,  sự xức dầu,  áng mây và ánh sáng, dấu ấn, bàn tay, ngón tay và chim bồ câu để biểu trưng  các hoạt động của Chúa Thánh Thần (GLHTCG 694 -701).

Thần là Đấng thiêng liêng; khí là hơi thở. Thần Khí là hơi thở của Đấng Linh Thiêng.

 Thần Khí có gốc tiếng Hipri  là  ruah : hơi thở, dịch sang tiếng Hy Lạp là pneuma.

Cựu  Ước dùng từ Thần Khí để chỉ hơi thở, hoạt động của Thiên Chúa ( St 1, 2 ) – Tân Ước dùng từ này để chỉ Chúa Thánh Thần và các hoạt động của Ngài.

Có người không đồng ý dùng từ Thần Khí để chỉ  Chúa Thánh Thần. Vì trong kinh cầu xưa có câu : “ Xin cho chúng con thoát khỏi thần khí, mất mùa, giặc giã. Thần khí trong Kinh cầu để nói về bệnh truyền nhiễm, bệnh dịch! Thực ra, chữ đúng là thời khí nhưng vì kiêng húy (tên vua Tự Đức) nên đọc chại ra là Thần Khí. Nay việc kiêng húy không còn nữa thì thời khí là thời khí và chúng ta dùng chữ thần khí là hợp lý. Có gì trở ngại đâu. Xin nói thêm vì kiêng húy nên có vài chữ kiêng không dùng mà dùng chữ khác thay thế như không nói ánh sáng mà đổi là yếng sáng. Vì vua Gia Long húy là Nguyễn Phúc Ánh. Không nói hoa mà là bông. Vì húy bà Hồ Thị Hoa, vợ vua Minh Mạng . Không nói tông mà là tôn vì vua Thiệu Trị húy là Miên Tông .v.v…

Chúa Thánh Thần còn được gọi là Đấng An Ủi, Đấng Bảo Trợ, Đấng Bào Chữa  có gốc  tiếng Hy Lạp là paracletos được dịch ra tiếng Latinh  là advocatus có nghĩa là « người được gọi đến bên mình », tức trạng sư, người bào chữa, người chuyển cầu.

Trạng sư tiếng Hoa là Biện hộ giả . Latinh là  Advocatus . Tiếng Anh là Advocate . Tiếng Pháp là  Avocat . Trạng là trình bày; sư là thầy. Trạng sư là người chuyên trình bày cũng có nghĩa là người bào chữa, người chuyển cầu.

Trong Thánh Kinh từ Trạng sư chỉ vai trò của Đức Giêsu Kitô ( 1 Ga 2,1 ) và Chúa Thánh Thần đối với các tín hữu (GLHTCG 519, 692.)

Từ này còn được dùng để nói đến vai trò của Đức Mẹ Maria như Trạng Sư chuyển cầu cho các tín hữu. (x. Salve Regina).

Lễ hiện xuống : Latinh là   Pentecoste .  Anh là Pentecost.  Pháp là   Pentecôte.   Lễ Hiện Xuống được cử hành sau lễ Phục Sinh 50 ngày để tưởng niệm Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các tông đồ vào ngày lễ Ngũ Tuần.

Ngũ  là năm; tuần là mười ngày. Ngũ Tuần là 50 ngày: Ngũ Tuần là một lễ lớn của người Do Thái, xuất hiện vào thế kỷ II trước Công Nguyên, được cử hành vào ngày thứ 50 sau lễ Vượt Qua, để kỷ niệm việc Đức Chúa thiết lập Giao Ước và ban bố Lề Luật trên núi Sinai ( Xh 19- 20)

Lễ này có nguồn gốc từ một lễ nông nghiệp là ngày tạ ơn và dâng cho Thiên Chúa  hoa quả đầu mùa (Lv 23, 15-20). Do đó, lễ này còn gọi là lễ Mùa Gặt  ( Xh 23, 16)    ngày hoa trái đầu mùa hay Lễ  Các Tuần ( Ds 28, 26)

Lễ Ngũ Tuần mà các tông đồ mừng sau khi Đức Giêsu lên trời là một ngày đặc biệt : ngày Chúa Thánh Thần  hiện xuống trên các ông (Cv 2, 1-41).  Do đó trong Kitô giáo, lễ Ngũ Tuần còn được gọi là Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Biến cố này xảy ra khi các tông đồ đang tụ họp ở một nơi, bỗng có tiếng động từ trời, và gió mạnh ùa vào nơi các ông đang ở. Trên đầu mỗi người xuất hiện hình lưỡi lửa. Lúc đó, mọi người đuợc đầy ơn Chúa Thánh Thần và bắt đầu nói các thứ tiếng khác (Cv 2, 1-41)

Tiếng động từ trời, gió và lửa nhắc đến biến cố Đức Chúa ban bố lề luật trên núi Sinai ( Xh 19). Ở đây, Chúa Thánh Thần đến củng cố và ghi khắc nơi tâm hồn con người Lề Luật Mới do Chúa Giêsu ban. ( Ga 13, 34)

Dân chúng tứ phương kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các Tông đồ nói tiếng bản xứ của mình. Khác với câu chuyện Tháp Babel thời Cựu Ước, con người không có khả năng hợp nhất vì ngôn ngữ bất đồng. Ở đây, nhờ ơn Chúa Thánh Thần dân chúng họp thành một cộng đoàn duy nhất, dù họ thuộc nhiều xứ sở và tiếng nói khác nhau. Trong biến cố này dưới tác động của Chúa Thánh Thần, có khoảng 3.000 người đã chịu phép Thánh Tẩy (Cv 2).

Trong ngày lễ Hiện Xuống,  « mầu nhiệm Ba Ngôi Chí Thánh đuợc mạc khải trọn vẹn». Thánh Thần đến để đưa thế giới vào thời đại cuối cùng thời đại của Hội Thánh (GLHTCG 732)

Thánh Kinh dùng các hình ảnh như nước, lửa, sự xức dầu, áng mây và ánh sáng,  dấu ấn, bàn tay, ngón tay và loài chim bồ câu để làm biểu tượng các hoạt động của Chúa Thánh Thần ( GLHTCG 694- 701)

Lửa  tượng trưng Chúa Thánh Thần được ban cho các tông đồ trong ngày lễ Ngũ Tuần (Cv 2, 3). Với ánh sáng lửa dẫn lối soi đường cho Dân Chúa trong cuộc lữ hành tiến về Đất Hứa ( Xh 13, 21)

Xức dầu : trong Tân Ước Chúa Kitô  đuợc xức dầu bởi Thiên Chúa và bằng Chúa Thánh Thần (Cv 10, 38; Lc 4, 18) để được thiết đặt làm Tư Tế, Ngôn Sứ và Vương Giả. (GLHTCG 783).

Kitô tiếng Hipri là Mêsia , Hi lạp là Christos, Latinh là Christus dịch ra tiếng Việt là Kitô nghĩa là Đấng được xức dầu.

Trong Giáo Hội các tín hữu được xức dầu bằng Chúa Thánh Thần ( GLHTCG 91) . Vì vậy, sự xức dầu cũng là một biểu tượng nói về Chúa Thánh Thần đến độ từ này đồng nghĩa với Chúa Thánh Thần (GLHTCG 695) . Trong bí tích Thêm Sức và Truyền Chức Thánh là dấu chỉ sự thánh hiến ( GLHTCG 1294) .

Bồ câu là loài chim hiền lành thường dùng làm biểu tượng cho sự sống, hòa bình và tình yêu. Chim bồ câu còn là biểu tượng của sự đơn sơ (Mt 10,16)

Các tác giả Phúc Âm còn dùng chim bồ câu như biểu tượng của Chúa Thánh Thần “ Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người» ( Mt 3, 16 b).

Chúa Thánh Thần với Giáo Hội

Trong bữa tiệc ly Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em Chúa Thánh Thần. (Ga 14, 16). Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. (Ga 14,20).

Điều Chúa Giêsu dạy các môn đệ, nhưng các ông chưa hiểu gì, nhờ Chúa Thánh Thần khai mở các ông mới nhớ lại. Chúa Thánh Thần là linh hồn của Hội Thánh. Ngài thánh hóa Hội Thánh và thánh hóa từng người trong chúng ta.

Cuốn Kinh Thánh do Chúa Thánh Thần linh hứng được viết ra có cả những người ngoài Kitô giáo đọc.  Có hoa trái hay không là do tác động của Chúa Thánh Thần.  Có người đọc như cuốn lịch sử. Có người đọc như một bức thư tình Thiên Chúa gửi cho loài người.

Trong Thánh Lễ, trước khi truyền phép, linh mục đọc: « Chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa, thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con, Mình và Máu Thánh Chúa Kitô. » chính Chúa Thánh Thần biến đổi bánh thành Mình Thánh Chúa Kitô và rượu thành Máu Thánh Chúa Kitô.

Trong cử hành Bí Tích  Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta bằng các nhân đức đối thần và các nhân đức nhân bản .

(Đối thần : là hướng đến Thiên Chúa tức Đức Tin, Cậy, Mến.

Nhân bản: là của con người thuộc về con người.  Đã làm người thì phải có những đức tính đó.  Đó là : công bằng , tiết độ, can đảm, khôn ngoan.)

Chúa Thánh Thần còn ban cho chúng ta những đặc sủng, ân sủng để xây dựng Hội Thánh, ban ơn ích cho con người.

Hoa trái của Thánh Thần là: bác ái, hoan lạc, bình an, hiền lành, từ tâm, trung tín,  tiết độ (Gl 5, 23)

Tham khảo: TĐCG 500 mục từ, nxb Tôn giáo in năm 2011

29-5-2017 tháng Hoa kính Đức Mẹ trong Năm Thánh Đức Mẹ Fatima.