Thứ bảy tuần X Thường Niên

Đăng ngày

GNsP (17.06.2017) – Thứ bảy tuần X Thường Niên (2.Cr. 5, 14 – 21.)

.

“Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi,

vì chúng tôi nghĩ rằng:

 Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người,

để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa,

mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình.”

.

Con đang bị thôi thúc bởi điều gì ?

Sống cho mình,

hưởng thụ, tìm sự dễ chịu, an toàn, …và gọi đó là khôn ngoan.

Hay sống cho Chúa,

sống cho anh em, nhất là những người khổ đau ?

.

Sao con thờ ơ với người nghèo,

lặng lẽ trước bất công,

vô cảm trước cảnh cùng khốn ?

.

Điều gì đang thôi thúc con ?

Tình Yêu Đức Kitô hay lòng quyến luyến thế gian này ?

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R

17/06/2016