CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A (27-8-2017)

Đăng ngày

            CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM A (27-8-2017)

Thạch Vinh

  1. Tìm hiểu thánh lễ . 26. Bài diễn giảng (tiếp)

Bài diễn giảng cũng vậy: Lời Thiên Chúa là lời xa xưa và nói cho mọi người, nhưng bài diễn giảng phải dựa vào đó và đem áp dụng cho chính cộng đoàn đang hiện diện ở đây, bây giờ . Vì thế, bài giảng là phận vụ của chủ tế, và nhất là của người chăn dắt đoàn chiên. Diễn giảng không phải là diễn thuyết về Kinh Thánh mà là một việc thuộc về bí tích và có tính cách mục vụ. Thuộc về bí tích, vì nằm trong cuộc cử hành Thánh Thể mà phần công bố Lời Chúa là một thành phần. Có tính cách mục vụ vì  phải giúp thính giả áp dụng vào đời sống thực sự và cụ thể của họ.

Sách bài đọc cung cấp cho người giảng rất nhiều  bản văn khác nhau, nên sẽ giúp ngài có thể đổi mới luôn cách dễ dàng. Nhưng có người lại sợ rằng chất liệu phong phú quá sẽ trở nên nặng nề. Chúng ta có thể trả lời như sau:  Về bài giảng, không nên nói hết tất cả hoặc giải nghĩa tất cả cũng đừng tìm cách tổng hợp cả 3 bài đọc làm gì. Thường thì bài đọc Cựu Ước và Phúc Âm đã có sự tương đồng rồi. Nhưng không cần phải làm cho bài đọc thứ hai hòa điệu với hai bài kia. Không cần moi óc tưởng tượng để tìm cách tổng hợp cả  ba bài.

***

Ở đây chúng ta nên bàn thêm một chút về bài diễn giảng. Hiến chế về phụng vụ đã đề cao và định nghĩa rất hay như sau: “ trong suốt năm phụng vụ bài diễn giải căn cứ vào Sách thánh để trình bày các mầu nhiệm đức tin và các quy luật của đời sống công giáo. Công đồng nhiệt liệt khuyến khích làm bài diễn giảng vì đó là thành phần của chính phụng vụ” (số 52)

Trong tiếng Hy Lạp, chữ “ homilia ” có nghĩa là “nói chuyện thân mật”. Nói chuyện không có nghĩa là phải đối thoại, và thân mật không có nghĩa là phải nói những chuyện tầm thường hoặc thời sự.

Bài diễn giảng là một việc của chủ tế, với tư cách là chủ tế, nhưng không phải là một bài diễn văn hùng hồn.  Bài giảng có tính cách thân mật, hay có thể nói : có tính cách gia đình, và vị chủ chăn giống như người cha trong gia đình, phân phát “lương thực hàng ngày” cho con cái. Bài đó sẽ là một cuộc : “nói chuyện thân mật” thực sự, nếu chủ chăn biết rõ “các con chiên” đáp ứng thực sự được những vấn đề cụ thể mà giáo hữu đặt ra,  những vấn đề mà ngài biết được nhờ tiếp xúc hàng ngày với họ. Bài giảng phải “căn cứ vào Sách thánh”, nghĩa là phải dựa vào uy thế Lời Chúa, làm cho sáng tỏ Lời Chúaáp dụng sao cho hợp với hiện tại, với những hoàn cảnh riêng biệt. Bài giảng phải đi từ Lời Chúa nhưng cũng từ cuộc đời ; phải liên kết cả hai lại, dùng bên này mà giải nghĩa và thêm sinh lực cho bên kia. Chừng nào mà người giảng đã thấm nhuần sâu xa Lời Chúa, bằng việc học hỏi, suy gẫm, cầu nguyện và đã chia sẻ thực sự với những lo âu của giáo dân vì lòng bác ái do mục vụ, thì chính bài giảng sẽ là Lời Chúa, tuy không đúng hẳn như khi công bố Lời Chúa, nhưng cũng đúng phần nào, vì thực sự phát xuất từ Lời Chúa.

Bài giảng sẽ hòa điệu với diễn tiến của phụng vụ Lời Chúa ( vì là «thành phần của chính phụng vụ» ), nếu không phải chỉ là một chú thích có tính cách giáo khoa, hoặc một bài giải nghĩa của giáo sư.  Bài giảng phải nhắm biến đổi dân Chúa (như lát nữa Lời Chúa Kitô biến đổi bánh rượu thành Mình Máu Thánh Chúa) thành một dân thánh, được sửa soạn chu đáo hơn để dâng hiến tế tạ ơn, và dâng chính mình với hiến tế đó.  Bài giảng phải hơn là một bài dạy học ở chỗ, sửa soạn và khuyến khích mọi người dấn thân để thực thi bác ái mà Bí Tích Thánh Thể đòi hỏi.

Kỳ tới: Kinh Tin Kính

Trích: Tìm hiểu thánh lễ của A. M. Roguet, bản in ronéo, không ghi dịch giả.

  1. Lời Chúa Chúa Nhật XXI Thường niên năm A

Ba bài đọc trích trong 1. Trích sách Isaia 22, 19-20

  1. Trích thư Rôma 11, 33-36
  2. Trích Phúc Âm theo Thánh Mátthêu16, 13-20

Ý chính  3 bài :  Đức Chúa ban quyền cho những ai người muốn gọi và chọn theo lòng thương xót của Chúa.

  • Bài Ðọc I:  Trích sách  Isaia 22, 19-20

Ý chính : Đức Chúa ban quyền lực tối thượng cho những ai Người muốn tuyển chọn.

Đức Chúa phán với ông Sép-na, tế tướng triều đình : ” Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ, Ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị. Ta sẽ gọi tôi tớ Ta là En-gia-kim, thay thế Ngươi. Áo thụng của ngươi, Ta sẽ lấy mặc cho nó, cân đai của ngươi, Ta sẽ đem thắt cho nó, quyền bính của ngươi, Ta sẽ trao vào tay nó. Chìa khoá nhà Đa-vít, Ta sẽ đặt trên vai nó. Nó mở ra thì không ai đóng được, nó đóng lại thì không ai mở được. Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột. Nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó.”

Đó là Lời Đức Chúa các đạo binh là Chúa Thượng phán. Đức Chúa đã phế truất tể tướng Sép-na và tuyển chọn En-gia-kim thay thế. Vì Giêrusalem đã không tuân lệnh Đức Chúa, không sám hối mà cứ “hoan hỉ, vui mừng mở bò, giết chiên ăn thịt uống rượu”(Is 22, 12- 13 a)

  • Phúc Âm theo Thánh Matthêu  16, 13-20

Ý chính: Đức Giêsu đã tuyển chọn ông Simôn Phêrô và ban quyền tối thượng cho ông.

Khi Đức Giêsu đi đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.”

Sao người ta lại nói Đức Giêsu là Gioan Tẩy Giả, Êlia Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ ? Vì cuộc đời Người tương tự các vị trên hay một trong các vị ngôn sứ mà thôi!

Đức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”  Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn…anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mạc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.”

Rồi Ngài đổi tên cho ông và ban quyền tối thường cho ông: « Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời…”  tức ban quyền «tháo cởi» và «cầm buộc»

Rồi Người cấm các môn đệ không  nói cho ai biết Người là Đấng Kitô, tức là Đấng Messia theo tiếng Do Thái, Đấng được xức dầu. Ngài cấm điều này vì sợ người ta hiểu lầm, hiểu sai sứ mạng của Ngài, Ngài đến trần gian này, để cứu loài người thoát khỏi tội lỗi, khỏi phải chết đời đời, chứ không phải là đến để giải thoát dân tộc Ítraen khỏi cảnh nô lệ đế quốc Rôma, như người ta thường mong đợi .

Người đương thời thấy Đức Giêsu có những tính cách của Gioan Tẩy Giả, Êlia, Giêrêmia, một trong các vị ngôn sứ và Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.

Kẻ thù của Đức Giêsu lại muốn Người là “Giêsu Thành Nagiarét” , vì theo họ, biết được quê quán làng xóm của một người, biết được nhân thân của Đức Giêsu thì thấy chẳng có gì cao trọng vì “ Ở Nagiarét có gì hay đâu! ” (Ga 1, 46)

Ông Phêrô được đổi tên và mang trọng trách mới,  khi biết được căn tính của Đức Giêsu: “Anh là Phêrô nghĩa là tảng đá… Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời ”

  • Bài Ðọc II: Trích thư Rôma  11, 33-36

Ý chính : Muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người.

Thánh Phaolô viết: “ Thưa anh em,  sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Đường lối của Người, ai theo dõi được! Ai đã biết tư tưởng của Chúa? Ai đã làm cố vấn cho Người? Ai đã cho Người trước, để Người phải trả lại sau? Vì muôn vật đều do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại và quy hướng về Người.”

Thánh Phaolô quả quyết: “ Mặc dù túi khôn con người không thể hiểu được cách thức mà Thiên Chúa dùng để cứu độ, nhưng  việc mọi  người sẽ được cứu độ là điều tất yếu.

***

         Tóm lại ba đọc đều nói đến quyền năng và lòng thương của Chúa đối với chúng ta.  Chúa ban quyền cho những ai Người tuyển chọn.

Chúa truất quyền của tể tướng Sép-na và ban quyền tối thượng cho En-qua-kim trong đó có quyền « trói buộc» và «tháo cởi», quyền đó người ban cho những ai Người muốn tuyển chọn ( Bđ 1, Is 22, 19-23)

Simôn Phêrô được Chúa đổi tên Phêrô như Tảng Đá làm nền móng xây dựng Hội Thánh của Người. Phêrô cũng được quyền “ trói buộc” và “tháo cởi” để phục vụ. Người lãnh đạo hãy là người phục vụ. “Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” ( Mt 20, 27) (PÂ. Mt 16, 13-20)

« Ai TIN đều sẽ được cứu độ. Muôn vật do Người mà có, nhờ Người mà tồn tại nên đều quy hướng về Người. Mọi người sẽ được cứu độ (Bài đọc 2 Rm 11, 33-36).

Lạy Chúa, xin cho Đức Thánh Cha Phanxicô, đấng kế vị thánh Phêrô,  «tôi tớ của mọi tôi tớ »  được nhiều ân sủng của Chúa Thánh Thần và «nguyện xin cho người luôn sống vui yên hàn» và cho chúng con, những tín hữu của Chúa, luôn vững tin và cậy trong Chúa. Amen.

Tham khảo:     – Lời Chúa cho mọi người  nxb  Tôn giáo in năm 2009

– Nhịp sống Tin Mừng số 08 , tháng 8 – 2017

24- 8- 2017 Lễ thánh Batôlomêo, Tông đồ trong Năm Thánh Đức Mẹ Fatima