Chúa Nhật XXIX Thường niên A

Đăng ngày

GNsP (22.10.2017) – Chúa Nhật XXIX Thường niên A (Mt 22, 15 – 21.)

“Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da;

của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”

Cả chính mạng Xê-da cũng phải trả lại cho Thiên Chúa !

Lạy Chúa, xin nhắc cho con biết điều đó.

Xê-da không phải là Thiên Chúa,

đừng thỏa hiệp mà hỏng lỡ cuộc đời.

Thiên Chúa mới là tất cả.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.