Thứ Bảy XXX Thường Niên

Đăng ngày

GNsP (04.11.2017) – Thứ Bảy XXX Thường Niên (Rm.11, 25 – 29.)

“khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi,

thì Người không hề đổi ý.”

Lạy Chúa,

Chúa đã gọi con làm người,

đã ban ơn để con được làm con Chúa.

dẫu con chìm đắm trong tội lỗi bất trung,

nhưng con biết Chúa không bao giờ bỏ con lạc lối,

Chúa chẳng hối tiếc vì đã thương con,

quyết đem con về và không bao giờ đổi ý.

Tạ ơn Chúa ngàn thu.

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.

4/11/2017