LỜI HẰNG SỐNG – TÔN LÊN VÀ HẠ XUỐNG

Đăng ngày

LỜI HẰNG SỐNG

Thứ Bảy 25/08/2018:

TÔN LÊN VÀ HẠ XUỐNG

Linh mục Vinhsơn Trần Trí Tuệ, DCCT