Đan Viện Thiên An – Huế gửi đơn yêu cầu trả đất

Đăng ngày

Đan viện Biển Đức Thiên An – Huế tiếp tục gửi đơn thư yêu cầu Lâm Trường Tiền Phong Huế hoàn trả nguyên trạng Trường Thánh Mẫu và các cơ sở – nhà – đất – rừng Thông thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện Thiên An!