Mục ‘Bình luận’

GNsP (29.04.2015) – Đăk Lăk – Tháng Tư lại về… Những vết thương âm ỉ lại thêm một lần đau nhức trong tâm thức nhiều người Việt, những người đã từng chịu đau thương vì cuộc xâm lược mà những người cộng sản Bắc Việt đã...

#‎GNsP‬ (29.04.2015) – Sài Gòn – Tục ngữ có câu “Sức mạnh của sợi dây xích nó nằm ở mắt yếu nhất”....

GNsP – Tôi sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc sau năm 1975, nên xã hội Miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa và biến cố 30.4.1975...

Những ngày này, đường phố Sài Gòn đâu đâu cũng treo băng rôn “40 năm ngày giải phóng Miền Nam”, “40 năm ngày...

#‎GNsP‬ (27.04.2015) –Sài Gòn – Mục Tử Nhân Lành là người canh giữ, bảo vệ để chiên của mình được an toàn. Mục...

#‎GNsP‬ (27.04.2015) – Sài Gòn – Vào ngày Lễ Chúa Chiên Lành, tôi lặng lẽ đọc trên Internet các thông tin và những...