Mục ‘Bình luận’

GNsP – Tôi sinh ra và lớn lên ở Miền Bắc sau năm 1975, nên xã hội Miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa và biến cố 30.4.1975 đối với tôi chỉ là những gì do nhà trường cung cấp. Những cụm từ ăn sâu vào đầu tôi về biến cố 30.4.1975 là “ngày...

Những ngày này, đường phố Sài Gòn đâu đâu cũng treo băng rôn “40 năm ngày giải phóng Miền Nam”, “40 năm ngày...

#‎GNsP‬ (27.04.2015) –Sài Gòn – Mục Tử Nhân Lành là người canh giữ, bảo vệ để chiên của mình được an toàn. Mục...

#‎GNsP‬ (27.04.2015) – Sài Gòn – Vào ngày Lễ Chúa Chiên Lành, tôi lặng lẽ đọc trên Internet các thông tin và những...