Mục ‘Sống Đức Tin’

Bài đọc 1:Gr 38, 4-6. 8-10 “Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: “Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những...

Bài đọc 1:Gs 24, 14-29 “Hôm nay các ngươi hãy tuỳ ý chọn phải tôn thờ ai hơn”. Trích sách ông Giosuê. Trong những...

Bài đọc 1:Gs 24, 1-13 “Ta đã đem tổ phụ các ngươi từ Mêsôpôtamia về, đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai-cập, đã đem...

Bài đọc 1:Ðnl 31, 1-8 “Giosuê, anh hãy dũng mạnh và can đảm: anh sẽ đem dân vào Ðất Nước”. Trích sách Ðệ Nhị...

Bài đọc 1:Ðnl 10, 12-22 “Các ngươi hãy cắt bì lòng dạ các ngươi. Hãy yêu thương khách trọ, vì chính các ngươi cũng...

Lúc 12 giờ trưa Chúa Nhật, 11/8, Đức Thánh Cha Phanxicô, từ cửa sổ Điện Tông Toà, đã cùng đọc kinh Truyền Tin với các...

Bài đọc 1:Kn 18, 6-9 “Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đã làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy”. Trích...

Bài đọc 1:2 Cr 9, 6-10 “Thiên Chúa yêu thương kẻ cho cách vui lòng”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ...

Tuỳ Ta Sống Cuộc đời thật công bằng. Mình làm mình hưởng. Hạnh phúc hay khổ đau cũng tuỳ vào việc mình làm hôm qua...

Bài đọc 1:Ðnl 4, 32-40 “Người đã yêu thương cha ông các ngươi và sau đó đã tuyển chọn con cháu các ông ấy”. Trích...