Mục ‘Sống Đức Tin’

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 15, 16-23 “Vâng lời thì tốt hơn của lễ. Chúa truất phế không cho ông làm vua nữa”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Samuel nói cùng Saolê rằng: “Thôi! Tôi sẽ tuyên bố cho ông những điều Thiên...

Mỗi một dân tộc đều dùng những linh vật tượng trưng cho dân tộc mình. Người Việt đó là “con Rồng cháu tiên”, người...

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 9, 1-4. 17-19; 10, 1a “Này là người mà Chúa nói đến. Saolê sẽ cai trị dân Người”. Trích sách Samuel...

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 8, 4-7. 10-22a “Các ngươi sẽ ca thán vì nhà vua, nhưng Chúa sẽ không nhậm lời các ngươi, vì các ngươi...

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 4, 1-11 “Israel thất trận và hòm bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong...

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 3, 1-10. 19-20 “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong...

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 1, 9-20 “Chúa nhớ đến bà Anna và bà đã sinh Samuel”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những...

BÀI ĐỌC I: 1 Sm 1, 1-8 “Anna buồn sầu, vì Chúa đã để bà phải son sẻ”. Khởi đầu sách Samuel quyển thứ nhất. Khi...

BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7 “Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây là lời Chúa phán:...

BÀI ĐỌC I: 1 Ga 5, 14-21 “Chúa nhậm lời chúng ta kêu cầu”. Trích thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân...