Mục ‘Sống Đức Tin’

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN V MÙA PHỤC SINH 24.5.2019 Bài đọc 1: Cv 15, 22-31 “Thánh Thần và chúng tôi quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết. “ Bấy giờ, các Tông Đồ và các kỳ mục,...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH 23.05.2019 Bài Ðọc I: Cv 15, 7-21 “Tôi xét là không nên làm khó dễ các người...

KITÔ HỮU SỐNG GIỮA THẾ GIỚI [Trích thư của Diognetus Bản dịch của Nhóm CGKPV] Các Kitô hữu không khác người ta về xứ...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN V PHỤC SINH 21.05.2019 Bài Ðọc I: Cv 14, 18-27 “Các ngài thuật cho giáo đoàn nghe những...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH NĂM C 20.05.2019 Thứ Hai 20/5/2019, Sau Chúa Nhật V Phục Sinh. Bài Ðọc I: Cv 14,...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT V PHỤC SINH 19.05.2019 Bài Ðọc I: Cv 14, 20b-26 “Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH NĂM C 18.05.2019 Bài Ðọc I: Cv 13, 44-52 “Ðây chúng tôi quay về phía các...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH 17.05.2019 Bài đọc 1:Cv 13, 26-33 “Thiên Chúa đã làm trọn lời hứa khi cho...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH 16.05.2019 Bài đọc 1:Cv 13, 13-25 “Bởi dòng dõi Ðavít, Thiên Chúa đã ban...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH NĂM C 15.05.2019 Bài Ðọc I: Cv 12, 24 – 13, 5a “Hãy dành Saolô và Barnaba...