Mục ‘Sống Đức Tin’

Bài đọc 1:Lv 23, 1. 4-11. 15-16. 27. 34b-37 “Các ngươi phải kể những ngày của Chúa là những ngày rất trọng thể và là ngày thánh”. Trích sách Lêvi. Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ðây là những ngày lễ của Chúa mà các ngươi phải mừng...

Bài đọc 1:St 18, 20-32 “Lạy Chúa, nếu con nói, xin Chúa đừng nổi giận”. Trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy,...

Ở thời nào cũng có những người thích chơi ngông, chơi trội để đánh bóng tên tuổi của mình. Ngày xưa có Hắc –...

Bài đọc 1:Hc 44, 1. 10-15 “Miêu duệ họ tồn tại đến muôn đời”. Trích sách Huấn Ca. Chúng ta hãy ca tụng những...

Bài đọc 1:2 Cr 4, 7-15 “Chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Ðức Giêsu”. Trích thư thứ hai của Thánh...

Bài đọc 1:Xh 14, 21 – 15, 1 “Con cái Israel đi qua giữa biển ráo chân”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày...

Bài đọc 1:Dc 3, 1-4a “Tôi đã gặp người tôi yêu”. Trích sách Diễm Ca. Suốt đêm trên giường ngủ, tôi đã tìm...

Bài đọc 1:St 18, 1-10a “Ðối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con trai”. Trích...

LỜI THỨ SÁU TUẦN XV TN 19.07.2019 Bài đọc 1:Xh 11, 10 – 12, 14 “Các ngươi hãy giết con chiên con vào chiều tối. Hễ...

Bài đọc 1:Xh 3, 13-20 “Ta là Ðấng tự hữu. Ðấng tự hữu sai tôi đến với anh em”. Trích sách Xuất Hành. (Khi...