Mục ‘Sống Đức Tin’

THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN Bài đọc 1:Dt 10, 11-18 “Người đã làm cho những kẻ được thánh hóa nên hoàn hảo đến muôn đời” Bài trích thơ gởi tín hữu Do thái. Trong khi mọi tư tế hằng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ mình...

THỨ BA TUẦN III THƯỜNG NIÊN Bài đọc 1:Dt 10, 1-10 “Lạy Chúa, nầy tôi đến để làm theo thánh ý Chúa” Bài trích...

Thứ Hai 28/1/2019, Tuần III Mùa Thường Niên, Năm C. Thánh Tôma Aquinô, Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh Lễ nhớ BÀI ĐỌC I: Dt 9,...

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN Bài đọc 1:Nkm 8, 2-4a. 5-6. 8-10 “Họ đọc trong sách Luật và người ta hiểu được điều đã...

26-1 LỄ THÁNH TIMOTHE VÀ TITO GM Bài đọc 1:2 Tm 1, 1-8 “Nhớ lại đức tin trung thành của con”. Trích thư thứ hai của...

25-1 LỄ THÁNH PHAOLO TĐ TRỞ LẠI Bài đọc 1:Cv 22, 3-16 “Kêu danh thánh Chúa, tôi chỗi dậy”. Trích sách Tông đồ Công...

THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN Bài đọc 1:Dt 7, 25 – 8, 6 “Người chỉ dâng của lễ một lần khi hiến dâng chính Mình”. Trích...

THỨ TƯ TUẦN II THƯỜNG NIÊN Bài đọc 1:Dt 7, 1-3. 15-17 “Ngươi là tư tế theo phẩm hàm Menkixêđê tới muôn đời”. Trích...

Việc làm bác ái của Giáo hội sau những trận lũ lụt khơi nguồn cho dân làng ở Lai Châu theo ‘đạo của tình yêu thương’ Ông...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA. Thứ Ba 22/1/2019, Tuần II Mùa Thường Niên, Năm C. Thánh Vính Sơn, Phó tế, tử đạo Bài Đọc I: (năm I)...