Mục ‘Sống Đức Tin’

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN V MÙA CHAY NĂM C 12.04.2019 Bài đọc 1:Gr 20, 10-13 “Chúa ở cùng tôi như người lính chiến hùng dũng”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Tôi đã nghe nhiều người thoá mạ và chế nhạo rằng: “Người này gieo...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ NĂM 11.04.2019 TUẦN V MÙA CHAY Bài đọc 1:St 17, 3-9 “Ngươi sẽ làm tổ phụ nhiều dân tộc”. Trích...

#GNsP 09.04.2019 – CÁC ƠN ĐẠI XÁ TRONG TUẦN THÁNH Chiếu theo Tông Huấn Giáo Lý Ân Xá (Indulgentiarum Doctrina ) do Đức Thánh...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN V MÙA CHAY 10.04.2019 Bài đọc 1:Ðn 3, 14-20. 91-92. 95 “Người đã sai thiên thần của Người...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN V MÙA CHAY 09.04.2019 Bài đọc 1:Ds 21, 4-9 “Kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng,...

Đấng Đáng kính Carlo Acutis và thánh Phanxicô Assisi cả hai đều cố gắng làm cho người trẻ hiểu mình bằng ngôn ngữ của...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY 08.04.2019 Bài đọc 1:Ðn 13, 1-9. 15-17. 19-30. 33-62 “Ðây tôi phải chết, dù tôi...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT THỨ V MÙA CHAY 07.04.2019 Bài đọc 1:Is 43, 16-21 “Ðây Ta sẽ làm lại những cái mới và sẽ...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY 06.04.2019 Bài đọc 1:Gr 11, 18-20 “Con như chiên con hiền lành bị đem đi...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ SÁU 05.04.2019 TUẦN IV MÙA CHAY NĂM C Bài đọc 1:Kn 2, 1a. 12-22 “Chúng ta hãy kết án cho nó chết...