Mục ‘Sống Đức Tin’

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ SÁU TUẦN III MÙA CHAY 29.03.2019 Bài đọc 1:Hs 14, 2-10 “Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Ðây Chúa phán: Hỡi Israel, hãy trở về với...

Có bao giờ chúng ta cảm thấy hối hận vì những thái độ vong ân bội nghĩa với tình thương mà cha mẹ, bạn bè dành cho...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ NĂM 28.03.2019 TUẦN III MÙA CHAY Bài đọc 1:Gr 7, 23-28 “Này là dân không chịu nghe lời Chúa là...

#GNsP 27.03.2019 – ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN Thú thật chúng tôi thấy vấn đề lớn quá, khó quá. Cả Hội...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN III MÙA CHAY 27.03.2019 Bài đọc 1:Ðnl 4, 1. 5-9 “Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN III MÙA CHAY 26.03.2019 Bài đọc 1:Ðn 3, 25. 34-43 “Với tâm thần sám hối và tinh thần khiêm...

HỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY LỄ TRUYỀN TIN (Lễ Trọng) Bài đọc 1:Is 7, 10-14 “Này trinh nữ sẽ thụ thai”. Trích...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA NHẬT III MÙA CHAY 24.03.2019 Bài đọc 1:Xh 3, 1-8a. 13-15 “Ðấng hiện hữu sai tôi đến với anh em”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên...

Câu Kinh Thánh “Vì lòng mến dân tôi, tôi sẽ không nín lặng” (Is 62,1), được chọn làm chủ đề cho Ngày cầu nguyện...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY. Bài đọc 1:Mk 7, 14-15. 18-20 “Chúa ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy...