Mục ‘Sống Đức Tin’

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ NĂM 28.02.2019 TUẦN VII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C BÀI ĐỌC I: Hc 5, 1-10 “Ngươi hãy mau mau quay về với Chúa”. Trích sách Huấn Ca. Ngươi đừng cậy vào gia sản bất chính và đừng nói: “Đời sống của tôi thật là...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ TƯ 27.02.2019 TUẦN VII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C Bài Ðọc I: (Năm I) Hc 4, 12-22 “Ai yêu mến sự khôn...

#GNsP 26.02.2019 – Khi Thiên Chúa ủi an tù nhân Nhà tù không hẳn là địa ngục hay là nơi tuyệt vọng, mà còn là một...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA Thứ Ba 26.02.2019 Tuần VII Mùa Thường Niên Năm C BÀI ĐỌC I: Hc 2, 1-13 “Hãy chuẩn bị tâm hồn để...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN VII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C Bài đọc 1:Hc 1, 1-10 “Sự khôn ngoan được tác tạo trước...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA MỖI NGÀY 24/02/2019 – Chúa Nhật Tuần VII Thường Niên Năm C Bài Ðọc I: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23 “Chúa...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BẢY 23.02.2019 Bài đọc 1:Dt 11, 1-7 “Nhờ đức tin, chúng tôi hiểu rằng vũ trụ do lời Thiên...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ SÁU 22.02.2019, TUẦN VI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C Ngày Lập Tông Tòa Thánh Phêrô . Lễ kính Bài Ðọc I:...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ NĂM 21.02.2019, TUẦN VI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C Bài đọc 1:St 9, 1-13 “Ta sẽ đặt trên trời một...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ TƯ 20.02.2019 TUẦN VI MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C BÀI ĐỌC I: St 8, 6-13. 20-22 “Ông nhìn thấy mặt đất...