Mục ‘Sống Đức Tin’

# GNsP 16.03.2019 – Ai đã sáng tạo ra Các Chặng đàng Thánh giá? Có một vị thánh nào đó đã bắt đầu? Hay nhiều người? Trải qua nhiều thế kỷ, một trong những cách sùng kính phổ biến nhất đứng vững với thời gian là Chặng đàng Thánh Giá...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN I MÙA CHAY 16.03.2019 Bài đọc 1:Ðnl 26, 16-19 “Ðể ngươi trở thành dân thánh của Chúa...

#GNsP 14.03.2019 Tin Giáo Hội Hoàn Vũ Kết thúc cuộc điều tra cấp giáo phận án phong chân phước cho cha Hamel Tiến trình điều...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ NĂM 14.03.2019 TUẦN I MÙA CHAY Bài đọc 1:Est 14, 1. 3-5. 12-14 “Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY 13.03.2019 Bài đọc 1:Gn 3, 1-10 “Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”. Trích...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY Bài đọc 1:Is 55, 10-11 “Lời Ta thực hiện điều Ta mong muốn”. Trích...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY Bài đọc 1:Lv 19, 1-2. 11-18 “Hãy xét đoán công minh đối với kẻ khác”. Trích...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY Bài đọc 1:Ðnl 26, 4-10 “Dân được chọn tuyên xưng đức tin”. Trích...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BẢY SAU THỨ TƯ LỄ TRO Bài đọc 1:Is 58, 9b-14 “Ngươi hãy ca tụng Chúa khi ngươi bỏ đường...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ SÁU SAU LỄ TRO Bài đọc 1:Is 58, 1-9a “Có phải đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn không?” Trích...