Mục ‘Sống Đức Tin’

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ NĂM 07.03.2019 Bài đọc 1:Ðnl 30, 15-20 “Hôm nay tôi đề nghị với anh em về sự chúc lành và sự chúc dữ”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môsê nói với dân rằng: Này hôm nay tôi giãi bày cho anh em về sự sống và hạnh...

#GNsP 06.03.2019 – Làm phép Tro và Xức tro như thế nào? Câu trả lời của Linh mục Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ TƯ LỄ TRO 06.03.2019 Bài đọc 1:Ge 2, 12-18 “Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi”. Trích...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BA 05.03.2019 TUẦN VIII MÙA THƯƠNG NIÊN NĂM C Bài Đọc I: Hc 35, 1-15 “Chuyên giữ các điều răn là...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ HAI TUẦN VIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C BÀI ĐỌC I: Hc 17, 20-28 “Hãy trở về với Thiên Chúa và hãy...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VIII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C Bài đọc 1:Hc 27, 5-8 “Ðừng ca tụng người nào trước khi nghe...

Phụng vụ Lời Chúa thứ bảy 02.03.2019 Tuần VII Thường Niên Năm C BÀI ĐỌC I: Hc 17, 1-13 (Hl 1-15) “Thiên Chúa tạo dựng...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ SÁU 01.03.2019 TUẦN VII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C BÀI ĐỌC I: Hc 6, 5-17 “Không gì sánh được với...

#GNsP 28.02.2019 – Kính Thánh Romanus và Lupicinus Thánh Romanus và thánh Lupicinus là hai anh em ruột. Các ngài có đời sống thiêng...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ NĂM 28.02.2019 TUẦN VII MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM C BÀI ĐỌC I: Hc 5, 1-10 “Ngươi hãy mau mau quay về với...