Mục ‘Sống Đức Tin’

#GNsP– Thầy Giuse Đào Minh Tân, DCCT dẫn chúng tôi đến kính viếng ngôi nhà nguyện nằm sau trong khuôn viên của DCCT Mai Thôn. Đây là nơi an nghỉ ngàn thu của các hài nhi không được mở mắt chào đời. Bốn bức tường của nhà nguyện được ốp...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM C Bài đọc 1:Gr 17, 5-8 “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ BẢY TUẦN V THƯỜNG NIÊN Bài đọc 1:St 3,9-21 “Chúa đuổi ông ra khỏi vườn địa đàng, để...

Phụng vụ : LỜI CHÚA MỖI NGÀY 15/02/2019 – Thứ Sáu Tuần V Thường Niên Năm C Bài Đọc I: (Năm I) St 3, 1-8 “Các ngươi...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN Bài đọc 1:St 2, 18-25 “Người dẫn bà đến trước Ađam. Và cả hai nên...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN Bài đọc 1:St 2, 4b-9. 15-17 “Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa...

THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN Bài đọc 1:St 1, 20 – 2, 4a “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như Ta”. Trích...

#GNsP11.02.2019-Lễ Đức Mẹ Hiện Ra Tại Lộ Đức (Lourdes) Năm 1858 (Lễ Kính ngày 11 tháng 2) Lộ đức là một thành phố nhỏ...

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA. Thứ Hai 11/2/2019, Tuần V Mùa Thường Niên, Năm C. BÀI ĐỌC I: St 1, 1-19 “Thiên Chúa phán: và xảy ra...

Phụng vụ : LỜI CHÚA MỖI NGÀY 10/02 Chúa Nhật Tuần V Thường Niên Năm C BÀI ĐỌC I: Is 6, 1-2a, 3-8 “Này tôi đây, xin hãy...