Mục ‘Lm. VinhSơn Phạm Trung Thành’

GNsP (17.06.2017) – Thứ bảy tuần X Thường Niên (2.Cr. 5, 14 – 21.) . “Tình yêu Đức Ki-tô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng: …  Đức Ki-tô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống...

GNsP (03.06.2017) – Thứ bảy tuần VII Phục sinh (CV.28, 16 – 20. 30 – 31) “Suốt hai năm tròn, ông Phaolo ở tại nhà ông...

GNsP (07.05.2017) – Chúa Nhật IV Phục Sinh (Ga. 10, 1 – 10) “Tôi là cửa”. . Xin mở cho tôi, ………………, để tôi vào...

GNsP (30.04.2017) – Trên đường Emmau (Lc. 24, 13 – 35) “Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện...

GNsP (25.04.2017) – Lễ Thánh Marco Thánh Sử “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin mừng cho mọi tạo vật …...

GNsP (20.04.2017) – Thứ Năm Tuần Bát Nhật (CV. 3, 11 – 26). ” …, tại sao anh em ngạc nhiên về việc đó và nhìn...

GNsP (20.04.2017) – Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. (1Pr....

GNsP (19.04.2017) – Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh (CV. 3, 1 – 10). “Vàng bạc thì tôi không có, nhưng có cái này...

GNsP (18.04.2017) – Thứ ba Tuần Bát Nhật Phục sinh (Ga. 20, 11 – 18) ” Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi...

GNsP (17.04.2017) – Thứ hai tuần Bát Nhật Phục sinh (Mt. 28, 8 – 15.). ” Khi ấy, các bà vội ra khỏi mồ vừa sợ...