ĐỨC MARIA, MẸ CHÚA GIÊSU

Đăng ngày

ĐỨC MARIA, MẸ CHÚA GIÊSU

Trong số các tước hiệu trong Tin Mừng được dành cho Đức Trinh Nữ, thì tước hiệu “mẹ của Chúa” có một vị trí đặc biệt. Bà Êlisabét, mẹ của vị Tiền Hô của Đức Kitô được đầy tràn Thần Khí,[1] đã dùng tước hiệu này để chào Mẹ: “Bởi đâu tôi được Mẹ của Chúa tôi đến viếng thăm tôi thế này?”[2]

Dưới tước hiệu “Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu,” Bộ Lễ này được lấy từ Sách Lễ Rôma, trừ Lời nguyện Hiệp lễ và Kinh Tiền Tụng được lấy từ Proprium missarum Societatis Apostolatus Catholici, Curia Generalis Ordinis, Rome, 1976, tr. 11.

Trong Kinh Tiền Tụng, Chúa Cha được tôn vinh vì vai trò làm mẹ mà Chúa Cha ban cho Đức Trinh Nữ theo “sự khôn ngoan và yêu thương” của Ngài. Mẹ vừa làm mẹ của Chúa Con: “Nơi mẹ của Con Chúa, Chúa cho thấy những điều kỳ diệu của quyền năng Chúa.” Mẹ vừa làm mẹ của dân Chúa: “Mẹ chu toàn vai trò làm mẹ trong gia đình Hội Thánh.”


CA NHẬP LỄ

  1. Gđt 13, 18-19

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria,

Mẹ được Thiên Chúa Tối Cao ban phúc
hơn tất cả các phụ nữ trên cõi đất này.
bởi Người đã tôn vinh danh Mẹ,

và rằng miệng lưỡi loài người

không ngớt dâng lời ngợi khen.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa,

khi tôn kính Đức Thánh Trinh Nữ Maria,

mẹ Chúa Giêsu,

chúng con nài xin Chúa,

nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ,

cho chúng con được hân hoan vui mừng đón nhận

mọi ân huệ dư đầy từ nơi Chúa.

Chúng con cầu xin…


LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa,

chúng con dâng lên Chúa lễ vật ngợi khen

khi hân hoan kính nhớ Thân Mẫu của Con Chúa;

chúng con nài xin Chúa ban ơn cho chúng con,

ngõ hầu, nhờ cuộc trao đổi thánh thiêng này,

mà tăng tiến đến ơn cứu chuộc đời đời.

Chúng con cầu xin…


KINH TIỀN TỤNG

Mẹ Chúa Giêsu, người được tín thác phân phát ơn thánh.

Lạy Chúa,

là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.

Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,

thật là chính đáng phải đạo

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Chúa là Đấng đã làm những điều cao trọng

nơi Thân Mẫu của Con Chúa

và nhờ Mẹ,

Chúa đã không ngừng

thực hiện nơi chúng con ơn cứu độ.

Thật vậy, do sự an bài của Chúa,

Mẹ đã thi hành vai trò

làm mẹ trong Hội Thánh

và là người được tín thác

để phân phát các ân huệ của Chúa;

nhờ lời của Mẹ,

Chúa nhắc nhở chúng con,

nhờ gương sáng của Mẹ,

Chúa lôi kéo chúng con đi theo Chúa Kitô;

nhờ lời khẩn nài của Mẹ,

Chúa tỏ lòng khoan dung cho chúng con.

Vì thế, chúng con tạ ơn Chúa

và cùng với các ca đoàn trên trời,

chúng con đồng thanh tung hô quyền năng Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

CA HIỆP LỄ

  1. Lc 1, 48

Hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc,

vì Người đoái thương

nhìn tới phận Nữ tỳ hèn mọn.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa,

nhờ được lãnh nhận các nhiệm tích bởi trời,

chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con

là những người

vẫn đang tôn kính Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc,

được xứng đáng tham dự bàn tiệc muôn đời.

Chúng con cầu xin…

[1] X. Lc 1,41.

[2] Lc 1,43.