ĐỨC TRINH NỮ MARIA ĐI THĂM VIẾNG

Đăng ngày

ĐỨC TRINH NỮ MARIA ĐI THĂM VIẾNG

Nghi thức phụng vụ Roma nhiều lần cử hành mầu nhiệm ân sủng đầy tràn, trong sự mạc khải ơn cứu độ khi Đức Maria, Đấng được Thánh Thần phủ bóng và cưu mang Ngôi Lời của Thiên Chúa, đi thăm viếng bà Êlisabét: Thánh lễ ngày 31 tháng năm, trước lễ trọng ngày sinh của thánh Gioan Tẩy Giả, ngày 24 tháng sáu; trong mùa Vọng, vì sự nối kết gần kề của lễ này với lễ trọng Giáng Sinh; vào ngày 21 tháng mười hai, cụ thể vào Chúa Nhật thứ 4 mùa Vọng năm C.

Thánh lễ Đức Mẹ đi thăm viếng thích hợp trong mùa Vọng nhớ đến Mẹ của Thiên Chúa là để được cử hành với lý do chính đáng.

Đức Trinh Nữ Maria khi thăm viếng chị họ hàng là bà Êlisabét là hình ảnh mầu nhiệm ơn cứu độ, mà Thiên Chúa “đã viếng thăm cứu chuộc dân Người”.[1] Mẹ Maria còn là gương mẫu cho Giáo Hội, mà Thiên Chúa đã nuôi dưỡng bằng ân sủng của Người, qua đó Người đổ đầy tràn Thánh Thần[2] để khi Giáo Hội mang sứ điệp niềm vui cho toàn thể thế giới, thì mọi dân nước có thể nhận biết Đức Kitô như là Đấng Cứu Độ”.[3]

Trong Thánh lễ này, Đức Trinh Nữ Maria được tôn kính như:

  • Nữ tử mới của Sion, Đấng trong cung lòng cưu mang Đức Chúa, là Vua Ítraen.[4]
  • Hòm bia giao ước mới, Đấng cưu mang Ngôi Lời của Thiên Chúa, Đấng mang “Ơn cứu độ và niềm vui cho nhà bà Êlisabét”.[5]
  • Thụ tạo mới, được thành hình bởi Chúa Thánh Thần[6], Đấng được tưới gội bằng ân sủng từ trời, mà hoa trái cứu độ là Đức Giêsu Kitô Con Chúa được trổ sinh;
  • Mẹ của Đức Chúa, là Đấng được bà Êlisabét nhận biết thốt lên bằng lời nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, [7]và là Đấng hoàn toàn hiến mình cho mầu nhiệm cứu độ.
  • Người nữ thánh thiện, là Đấng nghe lời của Sứ thần, mau mắn tham gia vào công trình cứu độ, công bố kỳ công của Thiên Chúa qua bài ca ngọi khen và tạ ơn.[8]; là mẫu mực của sự phục vụ yêu thương, là trinh nữ được chúc phúc “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”[9], là phận nữ tỳ hèn mọn, được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới; và sẽ được mọi thế hệ khen là người diễm phúc.[10]

CA NHẬP LỄ

Lc 1, 68.69.70

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ítraen

đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.

Từ dòng dõi trung thần Đavít,

Người đã cho xuất hiện

Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,

như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ

mà phán hứa tự ngàn xưa.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa là Đấng Cứu Độ loài người,

Chúa đã nhờ Đức Trinh Nữ Maria diễm phúc

là hòm bia của Giao Ước mới,

đem ơn cứu độ và sự vui mừng đến cho nhà bà Êlisabét;

chúng con nài xin Chúa cho chúng con

biết theo sự hướng dẫn của Thánh Thần

mà nỗ lực đem Đức Kitô đến cho anh em,

và dùng lời ca tụng

và phong cách thánh thiện mà ngợi khen Chúa.

Chúng con cầu xin…


LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa, chúng con nài xin Thánh Thần Chúa

thánh hoá những lễ vật này.

Chính Người đã làm cho Đức Trinh Nữ Maria
thành thụ tạo mới,

ngõ hầu nhờ Mẹ,

Đấng đã được tưới gội bằng ân sủng từ trời,

mà hoa trái cứu độ

là Đức Giêsu Kitô Con Chúa được trổ sinh.

Chúng con cầu xin…


KINH TIỀN TỤNG

Lạy Chúa là Cha chí thánh,

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,

nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con,

thật là chính đáng, phải đạo

đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Nhờ các lời tiên tri bà Êlisabét thốt ra

dưới tác động của Chúa Thánh Thần,

Chúa đã tỏ cho chúng con thấy

sự cao cả của Đức Thánh Trinh Nữ Maria.

Thật vậy, Người xứng đáng được chào là diễm phúc

vì đã tin vào ơn cứu độ hứa ban,

trong sự phục vụ của đức ái,

Người đã được mẹ đấng Tiền Hô

nhận ra là Thân Mẫu Đức Chúa.

Vì thế, chúng con vui mừng hiệp tiếng

vào bài ca của Thánh Mẫu Đồng Trinh

mà khiêm tốn chúc tụng uy linh Chúa,

cùng với đông đảo các Thiên thần

và các Thánh không ngừng tung hô Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!


CA HIỆP LỄ

Lc 1, 45

Em thật có phúc,

vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì

Người đã nói với em.

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa,

xin cho Hội Thánh Chúa,

sau khi được bổ dưỡng

bằng các nhiệm tích thánh

và được đầy Chúa Thánh Thần,

biết mau mắn vui mừng đến với muôn dân,

để khi được nghe lời cứu độ,

họ sẽ hân hoan vì ơn cứu chuộc đã hoàn thành

và nhận biết Đức Kitô của Chúa

là Đấng Cứu Độ mọi dân nước.

Người hằng sống hiển trị muôn đời.

[1] Ca Nhập Lễ, Lc 1, 68.

[2] Lời Nguyện Hiệp Lễ.

[3] Lời Nguyện Hiệp Lễ.

[4] Bài đọc 1, Xp 3, 14-18

[5] 1Sb 13, 14.

[6] Lời Nguyện Tiến Lễ; LG số 56.

[7] Kinh Tiền Tụng.

[8] Lc 1, 39-56.

[9] Kinh Tiền Tụng, Lc 1, 45.

[10] Lc 1, 48.