ĐỨC TRINH NỮ MARIA, NỮ TỬ ĐƯỢC TUYỂN CHỌN CỦA ÍTRAEN

Đăng ngày

ĐỨC TRINH NỮ MARIA,
NỮ TỬ ĐƯỢC TUYỂN CHỌN CỦA ÍTRAEN

Trong suốt mùa Vọng, Phụng vụ Roma cử hành kế hoạch cứu độ mà Thiên Chúa nhân từ đã kêu gọi các Tổ phụ, đã liên kết các ngài với mình bằng giao ước tình yêu, đã thiết lập Luật qua Môsê, đã dấy lên các ngôn sứ, và đã chọn Đavít thuộc dòng dõi mà từ đó Đấng Cứu Độ thế giới được sinh ra. Các sách Cựu Ước báo trước sự xuất hiện của Đức Kitô, “trình bày ngày một sáng tỏ hơn hình ảnh Mẹ Đấng Cứu Thế trong nhiệm cuộc cứu rỗi”.[1], là Đức Trinh Nữ Maria, Đấng mà Giáo Hội tuyên xưng như là niềm vui của Ítraen và là nữ tử cao quý của Sion.

Đức Trinh Nữ Maria, Đấng xoá bỏ tội lỗi của bà Evà nhờ sự vô tội của mình, “về phần xác Đức Trinh Nữ là con cái Ađam”[2]; khi tin vào sứ điệp của Thiên thần, Con Thiên Chúa được thụ thai trong cung lòng trinh nữ: “Về đức tin, Mẹ thuộc dòng dõi là Ápraham”[3]; “Theo gia tộc, Mẹ là nhánh từ gốc Giêsê, đơm hoa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con”[4].

Trong sự vâng phục chân thành với Lề Luật và toàn tâm tuân phục Ý của Thiên Chúa, Mẹ là người được Công Đồng Vaticanô II nói tới: “Ngài trổi vượt trên các người khiêm hạ và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng, hy vọng và lãnh nhận ơn cứu độ nơi Chúa. Cuối cùng, sau đêm dài mong đợi lời hứa được thực hiện, với Ngài, người Thiếu Nữ cao sang của Sion, thời gian đã nên trọn và nhiệm cuộc mới được thiết lập: khi Con Thiên Chúa mặc lấy bản tính nhân loại nơi Ngài để giải thoát con người khỏi tội lỗi nhờ các mầu nhiệm cuộc đời trần thế”[5].

Thánh lễ này tôn vinh Đức Trinh Nữ Maria, nữ tử được tuyển chọn từ Ítraen, nhớ lại và kỷ niệm mầu nhiệm lòng thương xót Chúa và ơn cứu độ của chúng ta.

Bài đọc 1 đều thích hợp tưởng nhớ đến lời hứa của Thiên Chúa đối với Ápraham.

“Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên trái đất được chúc phúc”[6], hoặc lời hứa của Thiên Chúa dành cho Đavít qua ngôn sứ Nathan “Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi”.[7] Bài Tin Mừng công bố về dòng dõi của Đức Kitô[8], trình bày Đấng Cứu Độ của chúng ta là con cháu của Đavít và Ápraham.[9]


CA NHẬP LỄ

Xp 3, 14; Kg 2, 8

14Reo vui lên, hỡi thiếu nữ Sion,

hò vang dậy đi nào, nhà Ítraen hỡi!

Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, hãy nức lòng phấn khởi;

8 vì Đấng muôn dân mong đợi đang đến,

và Nhà Chúa sẽ ngập tràn ánh vinh quang.

LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Lạy Chúa, Chúa đã chọn Đức Trinh Nữ Maria

giữa những người hèn mọn và khó nghèo,

làm Mẹ Đấng Cứu Thế;

chúng con nài xin Chúa cho chúng con

biết noi gương Mẹ

mà tôn thờ Chúa với lòng tin chân thật,

và đặt trọn niềm trông cậy cứu độ nơi Chúa.

Chúng con cầu xin…

Hoặc:

Lạy Chúa, Chúa đã kiện toàn mọi lời hứa với các Tổ Phụ

khi tuyển chọn Đức Trinh Nữ Maria,

nữ tử cao quý của Sion;

xin cho chúng con biết noi gương Mẹ,

vì sự khiêm nhường của Mẹ làm đẹp lòng Chúa

và sự vâng phục của Mẹ
mang lại ơn cứu độ cho chúng con.

Chúng con cầu xin…

LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

Lạy Chúa, xin đón nhận những lễ vật này,

và dùng quyền năng

biến đổi thành nhiệm tích cứu độ,

trong đó những hy lễ tiên trưng

của các Tổ Phụ đã chấm dứt

và Con Chiên đích được dâng lên

là Đức Giêsu Kitô Con Chúa,

Đấng được sinh ra cách kỳ diệu

bởi Đức Trinh Nữ vẹn tuyền.

Người hằng sống và hiển trị muôn đời.


KINH TIỀN TỤNG

Lạy Chúa là Cha chí thánh,

là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc,

thật là chính đáng, phải đạo

và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì Chúa đã đặt Đức Trinh Nữ Maria

làm tột đỉnh của Ítraen và làm khởi đầu của Hội Thánh,

để tỏ cho muôn dân nhận biết:

ơn cứu độ phát xuất từ Ítraen

và gia đình mới của Chúa

nẩy sinh từ cội rễ được tuyển chọn.

Thật vậy, về phần xác Đức Trinh Nữ là con cái Ađam

nhưng nhờ có tâm hồn trong trắng, Mẹ đã sửa lại tội của tổ mẫu;

về đức tin, Mẹ thuộc dòng dõi Ápraham và vì lòng tin mà thụ thai;

về gia tộc, Mẹ là nhánh từ gốc Giêsê,

đơm hoa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Nhờ Người,

toàn thể các Thiên thần thờ lạy uy linh Chúa,

muôn đời hoan hỷ trước Tôn Nhan.

Xin cho chúng con đồng thanh với các ngài

mà tung hô Chúa rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

CA HIỆP LỄ

Hãy hân hoan và vui mừng,

ôi niềm vui của Ítraen!

Nhờ Thiên thần,

Mẹ đã đón nhận niềm vui của Thế giới!

Hãy hân hoan và vui mừng,

bởi Mẹ đã sinh ra cho chúng ta Bánh Sự Sống!

LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

Lạy Chúa,

được bổ dưỡng nhờ các nhiệm tích đầy sự sống,

chúng con nài xin Chúa cho chúng con,

khi tin vào Đức Kitô sinh bởi Đức Trinh Nữ vinh hiển,

Đấng đã đến hoàn thành mọi lời hứa với các tổ phụ,

thì sẽ vui mừng đạt được

những điều chúng con hiện nay

đang trông chờ hoàn thành

khi Người đến lần thứ hai.

Người hằng sống và hiển trị muôn đời.                        

[1] LG, số 55.

[2] Kinh Tiền Tụng

[3] Kinh Tiền Tụng

[4] Kinh Tiền Tụng

[5] LG, số 55.

[6] Bài đọc 1, St 12, 1-7; Lc 1, 55.

[7] Bài đọc 1, 2Sm 7,1-5, 8b-11, 16; Lc 1, 32-33.

[8] Mt 1, 1-17.

[9] Mt 1, 1.