Tôi làm đẹp lòng ai?

Đăng ngày

GNsP (04.02.2018) – Bài đọc một trong Kinh Sách ngày Chúa nhật Tuần V mùa Thường Niên.

“ …giờ đây tôi tìm cách lấy lòng người đời, hay lấy lòng Thiên Chúa? Phải chăng tôi tìm cách làm đẹp lòng người đời? Nếu tôi còn muốn làm đẹp lòng người đời, thì tôi không phải là tôi tớ của Đức Kitô.” (Galat 1,10.)

Lời Chúa đã khẳng định rõ ràng còn cần tìm sự biện phân ở nơi nào nữa, Lời của Chúa nói mà không nghe thì lấy đâu ngôn sứ nào chỉ bảo cho?

Bây giờ chỉ còn một câu trả lời: làm đẹp lòng ai?

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, C.Ss.R.
04/02/2018