Mục ‘Blog Trần Ngọc Mười Hai’

GNsP (20.05.2015) – Úc Đại Lợi – Suy Tư Tin Mừng Lễ Thánh Thần Hiện Xuống năm B 24/5/2015 “Ngoảnh lại, Nàng Thơ đã ở bên”, Mỉm cười, Ồ khoé miệng trăm duyên. Lời nào tả được tình lưu-luyến? Buổi mới ân cần, với bạn Tiên!”. (Dẫn...

GNsP (18.05.2015) – Úc Đại Lợi – Chuyện Phiếm đọc trong tuần sau lễ Thánh Thần HIện Xuống năm B 31/05/2015 “Đừng...

GNsP (13.05.2015) – Úc Đại Lợi – Suy Tư Tin Mừng Lễ Chúa Về Trời năm B 17/5/2015 “Mai sáng mai trời cao rộng quá, Gió...

GNsP (11.05.2015) – Úc Đại Lợi – Chuyện Phiếm đọc trong tuần lễ Chúa Thăng Thiên năm B 17/05/2015 “Bây giờ là thu rồi...