Mục ‘Sống Đức Tin’

BÀI ĐỌC I: Gc 3, 13-18 “Nếu anh em có lòng thích cãi vã, thì đừng lên mặt”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Anh em thân mến, ai là kẻ khôn ngoan và từng trải trong anh em? Người ấy hãy lấy đời sống tốt lành mà bày tỏ công việc...

BÀI ĐỌC I: 1 Pr 5, 1-4 “Là kỳ lão và nhân chứng cuộc khổ hình của Chúa Kitô”. Trích thư thứ nhất của Thánh...

BÀI ĐỌC I: Gc 2, 14-24. 26 “Cũng như xác không hồn là xác chết, thì đây đức tin không việc làm là đức tin chết”. Trích...

BÀI ĐỌC I: Gc 2, 1-9 “Không phải Thiên Chúa đã chọn người nghèo đó sao? Thế mà anh em khinh chê người nghèo khó”. Trích...

BÀI ĐỌC I: Gc 1, 19-27 “Anh em hãy thực thi lời đã nghe, chớ đừng nghe suông”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông...

BÀI ĐỌC I: Gc 1, 12-18 “Chính Thiên Chúa không hề cám dỗ”. Trích thư của Thánh Giacôbê Tông đồ. Phúc cho kẻ...

BÀI ĐỌC I: Hc 15, 16-21 (Hl 15-20) “Người không truyền dạy cho một ai làm điều gian ác”. Trích sách Huấn Ca. Nếu...

BÀI ĐỌC I: 1 V 12, 26-32; 13, 33-34 “Giêroboam đúc hai con bò vàng”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày...

BÀI ĐỌC I: 1 V 11, 29-32; 12, 19 “Israel lìa bỏ nhà Đavít”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Khi ấy, Giêroboam từ...

BÀI ĐỌC I: 1 V 11, 4-13 “Bởi ngươi không giữ giao ước, Ta cất vương quốc khỏi ngươi; nhưng vì Đavít thân phụ ngươi,Ta...