Mục ‘Sống Đức Tin’

BÀI ĐỌC I: Dt 7, 25 – 8, 6 “Người chỉ dâng của lễ một lần khi hiến dâng chính Mình”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh em thân mến, Chúa Giêsu có thể cứu độ cách vĩnh viễn những ai nhờ Người mà đến với Thiên Chúa, vì...

      BÀI ĐỌC I: Dt 6, 10-20   “Chúng ta có một niềm tin đặt trước mặt như chiếc neo chắc chắn và bền...

    BÀI ĐỌC I: Dt 5, 1-10   “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã học vâng phục do những đau khổ Người chịu”.   Trích...

Một giáo sư tại đại học đã ra một câu hỏi trắc nghiệm cho 37 học sinh với câu hỏi: Ngày lễ giáng sinh là ngày gì? Lần...

  BÀI ĐỌC I: 1 Sm 3, 3b-10. 19   “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.   Trích sách Samuel...

    BÀI ĐỌC I: Dt 4, 12-16   “Chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta”.   Trích thư...

BÀI ĐỌC I: Dt 4, 1-5. 11 “Chúng ta hãy mau mau tiến vào nơi an nghỉ đó”. Trích thư gửi tín hữu Do-thái. Anh...

  BÀI ĐỌC I: Dt 2, 5-12   “Đấng ban ơn cứu độ phải chịu khổ nạn để nên hoàn hảo”.   Trích thư...

BÀI ĐỌC I: Dt 1, 1-6   “Chúa đã phán dạy chúng ta qua Người Con”.   Khởi đầu thư gửi tín hữu Do-thái.     Thuở...

BÀI ĐỌC I: Is 42, 1-4. 6-7 “Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”. Trích sách Tiên tri Isaia. Đây là lời Chúa...